انواع شیرینی ها

««« توجه »»»

سفارشاتی که در روزهای تعطیل ویا سفارشاتی که بعد از ساعت 11 روزهای کاری ثبت شوند، ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد .