انواع شیرینی ها

««« توجه »»»

ارسال سفارشات به سراسر کشور فراهم می باشد.

سفارشاتی که در روزهای تعطیل و یا از ساعت 10 صبح به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.

ارسال سفارشات با پیک فقط برای شهر یزد فراهم می باشد.