انواع شیرینی ها

««« توجه »»»

ارسال سفارشات به سراسر کشور فراهم می باشد.

سفارشاتی که از ساعت 10 صبح به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.

سفارشاتی که در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.

ارسال سفارشات با پیک فقط برای شهر یزد فراهم می باشد.